คุณสมบัติ

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยพายัพ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ติดต่อฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

Email: payap_admissions@payap.ac.th
โทรศัพท์ : (053) 851478–86
ต่อ 240

The website was made with Mobirise themes