หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
Bachelor of Business Administration (Management)


กลุ่มวิชาเอก

การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ

เรียนเกี่ยวกับ การบริหารจัดการองค์กร และการเป็นผู้ประกอบการ

การจัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์

เรียนเกี่ยวกับ การบริหารคนในองค์การ เริ่มตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การจ่ายเงินเดือน การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน ตลอดจนการเกษียณอายุงาน

การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เรียนเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การตลาดดิจิทัลสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ การตลาดด้วยโปรแกรมค้นหา ระบบสื่อผสมเพื่องานธุรกิจ เว็บโมบายเพื่อการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  • หลักสูตรปรับปรุงล่าสุด มีวิชาที่ทันสมัย ได้แก่ การสร้างและพัฒนาธุรกิจใหม่ การสื่อสารองค์การด้วยสื่อดิจิทัล การตลาดดิจิทัลสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การบริหารทรัพยากรเชิงกลยุทธ์
  • เน้นการสร้างผู้บริหารมืออาชีพ และผู้ประกอบการธุรกิจที่มีการใช้นวัตกรรมและ เทคโนโลยี
  • เรียนรู้การจัดการธุรกิจ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อ การบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
  • ฝึกจริง ทำจริง รู้จริง จากการฝึกทำธุรกิจ E-commerce (ออนไลน์) ออฟไลน์ จากบริษัทจำลอง ME Enterprise 
  • ลงมือปฏิบัติจริง ผ่านการฝึกงานกับองค์การต่าง ๆ ที่นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติสหกิจทั่วประเทศ

จบแล้วทำงานอะไร

  • วิชาเอกการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้จัดการองค์กร งานสำนักงาน 
  • วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ประกอบการธุรกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ทั้งในภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายค่าจ้างและเงินเดือน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิจัย นักวิชาการทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาจารย์สอนทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  • วิชาเอกการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการธุรกิจ นักวิเคราะห์ระบบธุรกิจ เจ้าหน้าที่การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริหารระดับต้นและ/หรือเจ้าหน้าที่ขายออนไลน์ เจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักวิชาการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่อยู่

มหาวิทยาลัยพายัพ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ติดต่อฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

Email: payap_admissions@payap.ac.th
โทรศัพท์ : (053) 851478–86
ต่อ 240

The web page was made with Mobirise